Xi meng ren sheng: Hou Hsiao-Hsien. "Xi meng ren sheng" (Лето у дедушки, 1984), Hou Hsiao-Hsien. "Xi meng ren sheng" (Кукловод, 1993) - У мачехи, Hou


...