Thiên Thủ Quan Âm (Thousand Hand Guan Yin): Thiên_Thủ_Quan_Âm__Thousand_Hand_Guan_Yin_Wanderer0816355, Танец тысячи рук Thiên Thủ Quan Âm (Thousand Hand Guan


...
Thiên Thủ Quan Âm (Thousand Hand Guan Yin)

Танец тысячерукой женщины-богини Гуаньинь, спасающей людей от всевозможных бедствий, исполняется 63-мя танцовщицами, лишенными слуха, в рамках проекта Центра для людей с ограниченными способностями. Так как они не слышат музыку, 6 хореографов в белом помогают им максимально точно синхронизировать движения во всех трех колоннах. Невероятно восхитительное исполнение!
Thiên Thủ Quan Âm là điệu múa do vũ sư Trương Kế Cương người Trung Hoa sáng tác. Điệu múa được trình diễn bởi 63 người điếc thuộc vũ đoàn Nghệ Thuật Trình Diễn Người Tàn Tật Trung Hoa. Bởi vì không nghe được nhạc nên có 6 người đạo diễn mặc áo trắng điều khiển giúp họ múa đúng nhịp. Điệu múa này diễn tả truyền thuyết Bồ Tát Quan Âm có nghìn tay. Bồ Tát là người sắp thành Phật nhưng vẫn còn vương vấn thế gian nên chưa thành Phật được. Lời nguyN
Thiên Thủ Quan Âm là điệu múa do vũ sư Trương Kế Cương người Trung Hoa sáng tác. Điệu múa được trình diễn bởi 6...