Reach for the star vol.3, Kotelnicheskaya Embankment Building [176 m / 577 ft]: Reach for the star vol 3, Kotelnicheskaya Embankment Building [176 m ; 577 ft],


...
Reach for the star vol.3, Kotelnicheskaya Embankment Building [176 m / 577 ft]