Powerslide FSK Team - PTG Night Slalom Skating смотреть онлайн


...
Powerslide FSK Team - PTG Night Slalom Skating

Ewelina Czapla, Paulina Czapla oraz Angelika Prucnal z Powerslide FSK Team podczas nocnej sesji rolkowej na skateplazie PTG w Katowicach - Slalom na rolkach w nieco innym wydaniu!

Ewelina Czapla, Paulina Czapla Aneglika Prucnal from Powerslide FSK Team skating at the PTG skateplaza in Katowice - different view on freestyle slalom skating!

Camera: http://canis-latrans.com/
Editing: Chris Luca