Lazy English - The vanishing "th" sound: Lazy English - The vanishing 'th' sound


...
Lazy English - The vanishing "th" sound

http://www.facebook.com/LazyEnglish
http://www.vk.com/Philochko - MY VK)))
Translation by http://vk.com/krutopridumal
http://www.vk.com/LazyEnglish - BE LAZY WITH YOUR ENGLISH
http://www.facebook.com/DrPhilochko - MY FACEBOOK<br/><br/>